Hjælp og støtte

  • >
    Inspiration
  • >
    Hjælp og støtte ved funktionsnedsættelser

Har du brug for hjælp/hjælpemidler på din videregående uddannelse?

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du måske brug for hjælp og hjælpemidler for at gennemføre en videregående uddannelse. Det er altid en forudsætning for at få støtte, at din funktionsnedsættelse kan dokumenteres. I denne artikel kan du få mere information om tre typer støtte og overblik over, hvor du kan få yderligere viden:

  • Specialpædagogisk støtte (SPS)
  • Handicaptillæg
  • Interesseorganisationer
  • Anden støtte fra uddannelsesstedet, fx længere tid til eksamen

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

SPS skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse. Støtteformer og muligheder afhænger af din funktionsnedsættelse. Du kan få SPS så længe, du er SU-berettiget. Du kan dog ikke modtage SPS, mens du modtager slutlån. Mange former for funktionsnedsættelser medfører ofte forsinkelser på uddannelsen. Kan det dokumenteres, at sygdom er årsag til forsinkelse, kan du søge om ekstra SU.

Læs mere på spsu.dk

Fysiske funktionsnedsættelser

Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om (tekniske) hjælpemidler, der kan kompensere for din funktionsnedsættelse, eller personlig/fysisk hjælp eller sekretærhjælp.

Psykisk funktionsnedsættelse

Psykiske funktionsnedsættelser kan fx være depressioner, angst, skizofreni eller autismespektrumforstyrrelser m.m. Der kan søges støttetimerne, hvor du får hjælp til at planlægge studietiden, eller faglig støtte til at lægge en strategi til at hjælpe indlæringen, eller mentorstøtte, hvis du behøver støtte ift. de sociale aspekter af studiet.

Ordblindhed

Ordblinde kan også få tekniske hjælpemidler, og derudover kan de tildeles støttetimer.

Talblindhed

Talblindhed har tidligere været svært at diagnosticere, og det betyder, at der ikke er udviklet særlige hjælpemidler. Hvis du har meget store vanskeligheder med talforståelse, kan du søge om udredning via SPS, dvs. en undersøgelse af, hvorvidt du er talblind eller ej.

Sådan søger du om SPS

SPS administreres af uddannelsesinstitutionen, der søger hjælpen til dig. Din ansøgning om SPS får ikke indflydelse på dine optagelseschancer. Du skal være optaget på en uddannelse, før der kan søges SPS til dig, og sagsbehandlingstiden kan være lang. Derfor er det en god ide at søge ind på uddannelse/-rne så tidligt som muligt, dvs. til kvote 2 fristen.

Dokumentation: Du få adgang til dine egne journaler fra sundhedssystemet på www.sundhed.dk. Her kan du ofte finde den nødvendige dokumentation til ansøgninger af forskellig art.

Interesseorganisationer

Der findes en række danske interesseorganisationer for folk med funktionsnedsættelser.
Se medlemsorganisationernen hos Danske Handicaporganisationerhandicap.dk.

På uddannelsesområdet findes organisationen “Handicappede Studerende & Kandidater”. Det er en organisation for studerende og færdiguddannede med særlige behov. Find mere information om dem og deres arbejde på hsknet.dk.  og

Rækværk er navnet på en række studenternetværk for studerende med forskellige former for handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. Find dem på Facebook.

Handicaptillæg

Hvis du har en funktionsnedsættelse, der giver dig betydelige begrænsninger i at have et arbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg. Du skal søge gennem minSU. Bemærk, at handicaptillæg primært gives til personer, der slet ikke kan arbejde ved siden af studiet – heller ikke i perioden op til, at studiet påbegyndes eller i ferierne!

Læs mere på su.dk

Anden hjælp og støtte på uddannelsen

Du kan også bevilges anden hjælp, som ikke involverer SU-styrelsen. Det kan eksempelvis være, hvis du har brug for længere tid til eksamen, eller hvis du har brug for en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af undervisningen. Det skal bevilges af uddannelsen. SPS-medarbejderen på uddannelsesstedet kan hjælpe med ansøgning om handicaptillæg og anden hjælp.

Artikel på ug.dk om støttemuligheder.
Copyright © 2020 Studievalg Danmark - All Rights Reserved