Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE

Hvis sabbatår er svaret, hvad er så spørgsmålet?

07 december 2023 - kl. 12.45

Hvis sabbatår er svaret, hvad er så spørgsmålet?

Kom og hør professor Rie Thomsen, uddannelsesfolk og unge fortælle om barrierer, erfaringer og vejledningsbehov blandt unge i sabbatår.

Invitation til afslutningskonference i projekt RUSK

Dato: 7. december 2023 kl. 12.45 - 16.30
Sted: Skærehallernes Konferencecenter ZBC, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde

Få mulighed for at drøfte udvalgte emner inden for temaet sabbatår og overgangen til videre uddannelse med videnspersoner. Du kan læse om de udvalgte videnspersoner samt om temaerne nederst på siden.

Sabbatår betegner den periode, hvor gymnasiet er afsluttet, til man påbegynder en videre uddannelse. Det viser sig, at op mod 85% af studenterne holder sabbatår, inden de skal vælge en videre uddannelse. Hvordan sikrer vi, at de unge benytter de vejlednings- og besøgstilbud, der findes, hvis de er i tvivl om deres valg – og at de relevante tilbud er til stede?
Og hvad med de unge, som ikke kommer videre uddannelsesmæssigt? Skal vi gøre noget mere/andet for dem?

RUSK står for Regions Unge i Studie og Karriere. Projektet er drevet af Studievalg Danmark i samarbejde med uddannelsessteder, unge, virksomheder m.v. - og er økonomisk støttet af Region Sjælland.

Regions Unge i Studie og Karriere

Læs mere om RUSK

Projekt RUSK

RUSK

Programoversigt

Mulighed for let frokost fra kl. 12.45. 

Studievalg Danmark byder velkommen. 

v. Marie Rud Skak-Arnstrup, Region Sjælland og Per Mejer Larsen, Studievalg Danmark

Chefkonsulenten for uddannelsesområdet i Region Sjælland og Centerchefen for Studievalg Danmark for Region Sjælland fortæller om formålet med projektet RUSK, og hvilke resultater der er opnået med de forskellige aktiviteter, der er afprøvet i projektet.

v. Charlotte Christensen og Line Lindhardt

Tidligere kandidatstuderende Charlotte Christiansen og Line Lindhardt, har været tilknyttet projektet, hvor de blandt andet har lavet ungeundersøgelser. De går i dybden med unges vejledningsbehov og barrierer, når de skal vælge studieretning. De vil tage udgangspunkt i deres speciale afhandling. Der vil også være mulighed for dialog med dem under ”dialogsessions”.

Under dialogsession kommer du til at sidde med videnspersoner fra de udvalgte temaer. Her er der mulighed for faglig sparring, inspiration, erfaringsudveksling og networkning. Der vil ved bordene være spørgsmålskort som I kan vælge at bruge som inspiration til nye perspektiver på det udvalgte tema.

v. Professor Rie Thomsen, DPU, Aarhus Universitet

Foto: Petra Kleis

Mange unge er overvældede over uddannelsesvalg, og er optaget af et vælge rigtig første gang. Rie Thomsen fortæller om, hvordan valg af uddannelse er et valg blandt mange, og om at være ofre for myten om det lineære liv.

Studievalg Danmark runder af og siger tak for i dag.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding

Tilmeld

(ved tilmelding skal du prioritere, hvilke temaer, du helst vil besøge ved dialogbordene)

Temaoversigt

Undersøgelser viser, at 85% af studenterne vælger at holde sabbatår efter gymnasiet, hvoraf langt de fleste arbejder. De nyeste tal viser, at der på otte år er kommet ca. 10.000 flere studenter under 30 år, der hverken er færdige med eller i gang med en uddannelse fem år efter en studentereksamen. Dette kan skabe en ny stor gruppe af unge ufaglærte, hvis de ikke bliver hjulpet videre. Kan et samarbejde med en virksomhed og sabbatister åbne muligheder for at give denne hjælp?

I RUSK-projektet har vi kontakt til en del virksomheder med mange unge ansatte, for at undersøge muligheden for at tilbyde vejledningsaktiviteter til unge med gymnasial baggrund, der ikke er i gang med uddannelse. Formålet har været at synliggøre muligheden for vejledning til unge under deres sabbatår, og udvide deres viden om uddannelsesmuligheder ad andre veje, end vi normalt benytter i Studievalg Danmark. Samtidig var vi nysgerrige på, hvordan virksomhederne ville tage imod ideen om vejledning for unge hos dem på virksomheden.

Jette Lau Eriksen, Andel Holding. Jette er ansvarlig for elev- og lærlinge- og graduateprogrammerne i Andel-koncernen. Vi har i samarbejde med Jette udarbejdet et vejledningstilbud til unge, som arbejder i Andel Energi med gymnasial baggrund, og som ikke er påbegyndt en videre uddannelse.

Morten Hass Augustsen, Kalundborg Erhverv. Arbejder til daglig som erhvervskonsulent, og har blandt andet fokus på samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutioner og på at få unge uden en kompetencegivende uddannelse videre i uddannelse og job. 

 

I projektet har der været fokus på, hvad de unger mener. Dette har vi blandt andet gjort med interviews, spørgeskemaundersøgelser samt dialog med rollemodeller og elevrådsrepræsentanter. Formålet har været at undersøge vejledningsbehov, udfordringer og motivationsfaktorer hos de unge - samt at få bedre indblik i, hvordan de unge opfatter det at opsøge vejledning.

Uddannelsesfagkyndige, vejledere, forældre og politikerne har mange meninger om, hvordan de unges valg ift. uddannelse bør være. Men hvad mener de unge selv? Her er der mulighed for at høre målgruppens egne synspunkter og erfaringer, og deres tanker om uddannelsesvalget.

Bastian Winter, universitetsstuderende med interesse for menneskers psyke og trivsel. Gennem job og frivillige initiativer har Bastian de sidste fire år arbejdet med sårbare studerende - både som oplægsholder og samtaler med den enkelte studerende. Han har bred erfaring med studiemiljøet og trivsel, bl.a. gennem sit arbejde som studiemiljøtutor. Bastian har deltaget i RUSK-projektet som rollemodel på vores ’Cafe inspirations’-arrangementer på udvalgte gymnasier, hvor han har fortalt afgangselever om sin vej efter gymnasiet - herunder om sabbatår, uddannelsesvalg og udfordringer undervejs.

William Heide, politisk næstformand hos Danske Gymnasieelevernes Sammenslutning (DGS). DGS organiserer og støtter bl.a. både de eksisterende elevråd og oprettelsen af nye elevråd på de danske gymnasieskoler. DGS er også talerør for gymnasieeleverne i den politiske debat på bl.a. uddannelsesområdet.

I RUSK-projektet har vi i samarbejde med gymnasier i Lolland, Ringsted og Kalundborg kommune arbejdet med at udvikle tilbud til unge på vej ud af gymnasiet – og deres første sabbatår.

Aktiviteterne har bl.a. været tilbud om at deltage i events, hvor de kunne møde unge fra erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Her kunne de møde andre unge, der også holder sabbatår, samt et tilbud om kontakt til en fast tilknyttet studievalgsvejleder i tiden efter studentereksamen.

Studievalg Danmarks gennemførte i 2020 en stor sabbatist-undersøgelse som viser, at unge i høj grad ikke er klar over, at man kan søge uvildig vejledning i sine sabbatår, ligesom tilgængelige brobygningstilbud, besøgsmuligheder, digitale værktøjer m.v. ofte heller ikke fylder meget i de unges bevidsthed. Hvad skal der til for at vi får gjort de mange vejlednings- og brobygningstilbud m.v. relevante og synlige for de unge efter gymnasiet?

Brian Olsen, vicerektor på Midtsjællands Gymnasium. Midtsjællands Gymnasium har en afdeling i Haslev og en afdeling i Ringsted. På MSG-Haslev udbydes både STX og HF. På MSG-Ringsted udbydes alene STX. På MSG-Ringsted afventer vi godkendelse af forsøg med udbud af ”Praksisnære Studieretninger” i samarbejde med ZBC.

 

 

 

Lars Erik, rektor på Nakskov Gymnasium og HF.
Han kommer fra en stilling som uddannelsesleder ved Herlufsholm Skole, og har blandt andet været vicerektor på Taastrup City Gymnasium og uddannelseschef på katedralskolen i Nykøbing Falster.

Forskeren Eva Mærsk udtaler, at det at flytte sig, for unge, ofte er forbundet med personlig udvikling og en høj social kapital. At flytte sig geografisk, ofte til en større by, bliver altså sidestillet med at flytte sig mentalt, mens det at blive boende i sin hjemby omvendt bliver forbundet med at stå stille.

Ifølge Danmarks Statistik bor 54 procent af 20-29-årige uden for de fire største byer København, Aarhus, Odense og Aalborg, inklusive opland. Faktisk bor kun 53 procent i de ti største kommuner

Samtidig bliver der flyttet flere videregående uddannelsesinstitutioner ud i provinsen for at tiltrække flere lokale unge.

Uddannelses- og karrierevejledning for individet eller for samfundet?” er titlen på Line Lindhardts og Charlotte Christensens kandidatspeciale fra DPU 2022. Specialet indeholder blandt andet de unge-undersøgelser, der indgår i RUSK-projektet og har været med til at definere de aktiviteter, som er udviklet og afprøvet i indsatskommunerne Ringsted, Kalundborg og Lolland Kommune.

Hvordan kan vi bedst hjælpe de unge, som bliver i det område, hvor de har taget deres gymnasiale uddannelse?

Line Beck Lindhart, Aarhus Universitet, DPU. Line arbejder med langsigtet implementering af projektaktiviteter på institutioner og organisationer i et internationalt forsknings- og udviklingsprojekt. Hun er uddannet fra Aarhus Universitet med en bachelor og kandidatgrad i Uddannelsesvidenskab. I løbet af studietiden har hun haft særlig interesse for uddannelses- og karrierevejledning, hvilket udmøntede sig i et erhvervsspeciale i samarbejde med Studievalg Danmark, Center Sjælland med fokus på vejledning af unge i provinsen i overgangen fra en endt ungdomsuddannelse til videre uddannelse eller beskæftigelse. 

Charlotte Christensen, Knowledge Manager hos Novo Nordisk. Charlotte leder an i arbejdet med at dele viden på tværs af organisationen med særligt fokus på HR og hvordan viden kan forankres for at styrke organisatorisk læring. Hun er uddannet fra Aarhus Universitet med en professionsbachelor som lærer samt en  kandidatgrad i Uddannelsesvidenskab. Gennem sin akademiske karriere har hun udvist særlig interesse for begrebet 'livslang læring' og dets udvikling. Hendes erhvervspeciale, i samarbejde med Studievalg Danmark - Center Sjælland, havde fokus på vejledning af unge i provinsen i overgangen til videre uddannelse eller beskæftigelse, med særligt fokus på livslang læring.

Unge-undersøgelsen fra RUSK-projektet viser, at en del unge i gymnasiet føler sig presset i forhold til et efterfølgende uddannelsesvalg. De unge udtrykker, at de mangler motivation til at påbegynde ny uddannelse efter gymnasiet.

Præstation, tempo, ensomhed, perfekthedskultur og ikke mindst forventninger til sig selv fylder meget hos de unge.

Hvad betyder det – og hvad gør vi ved det?

Hos headspace kan unge henvende sig telefonisk eller fysisk til en frivillig rådgiver og få en eller flere uforpligtende samtaler. Det er de unge selv, som bestemmer, hvad der skal tales om. Det kan erfaringsmæssigt være alt fra tankemylder, bekymringer, mobning, familieproblemer til overvejelser om uddannelsesvalg m.v.

Videnspersonerne i dette tema er repræsentanter fra frivilligorganisationen headspace, som Studievalg Danmark har haft et samarbejde med i forbindelse med RUSK-projektet. Vi har i dag indgået en fast landsdækkende samarbejdsaftale.

Kristian Hjort, centerchef hos headspace i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommune. Kristian har mange års erfaring med at arbejde med unge mennesker og har et godt kendskab til uddannelsesområdet. Han er bl.a. formand for Uddannelseslederne, og har været konsulent hos FGU og forstander på Lolland produktionsskole. Samarbejdet med Studievalg Danmark har været i forbindelse med en forældreindsats. 

 

Ida Skafte, socialrådgiver studerende. Ida har været praktikant i headspace siden juni 2022.  Hun har tidligere deltaget i et forældrewebinar i projektet RUSK, hvor hun fortalte om sin personlige beretning, herunder udfordringer efter ungdomsuddannelsen. Ida har desuden et studiejob på et krisecenter og brænder for at hjælpe børn og unge.